Johan Tollenaere

De juiste man op het juiste moment!

laatste nieuws!

Nieuwe plannen voor windmolens in onze regio - Rechtszaak – Ongelijke behandeling

15.04.2024

We vernamen van grondeigenaars dat Luminus haar zinnen heeft gezet op een nieuw gebied, namelijk links van de Weertersteenweg richting Kinrooi in de omgeving van de gemeentegrens.  Dat dossier kennen wij zelf nog niet, maar we kregen bevestiging van het “onderzoek”.  Aspiravi/“Limburg Win(d)t” is zoals we al eerder gemeld hebben wel degelijk bezig met plannen op de bestaande site in Neeroeteren.  Men wil inderdaad de bestaande windmolens afbreken én daar ook van die “reuzen” gaan plaatsen, ook bijkomend vlak over de gemeentegrens op het grondgebied van Bree.  Dit onderzoek staat al ver, tegelijk zegt men nog niet te kunnen communiceren omdat nog een aantal locaties onderzocht/onderhandeld moeten worden.

Beide bedrijven weten dat de stad Maaseik (helaas zonder steun) de belangen van de burgers keihard verdedigt en zal verdedigen.  We weten immers nog niet alles van deze “reuzen” en we zien dat andere landen daarom strenge (afstands-)regels hanteren. 

Het is niet omdat men bovenlokaal niet wakker was tijdens Europese afspraken over energietransitie dat wij in ons dichtbevolkt land gekke dingen moeten toestaan.

Alternatieve energie is natuurlijk belangrijk en wij zijn niet tegen windenergie, tegelijk moet niet alles zomaar kunnen. Om die redenen is ons klein stadje vorige zomer ook in procedure gegaan naar de Raad van State tegen nieuwe Vlaamse regelgeving om de inplanting te versoepelen.  En wij doen dat uit zorg voor hinder, mogelijke negatieve (gezondheids-)effecten (ook op langere termijn). 

Niet om esthetische redenen… al mochten we vorige week wel vernemen dat dit voor kustbewoners wel een reden mag zijn én dat onze regering dit daar bovendien zelf zegt. Over de geplande Franse windmolens in zee: “Daarom dient de federale regering haar bezwaren in tegen het project. Het windmolenpark dreigt een aantal fundamentele Belgische belangen aan te tasten waaronder de vrijheid en veiligheid van scheepvaart…. en het zeezicht van de kustbewoners”. Hoe moet ik dat laatste aan onze burgers uitleggen? Van een ongelijke behandeling gesproken.


OPOETEREN, één van de groene parels in onze mooie stad - Nog groener? Participatie op 7 mei om 19u in "De Riet"!

05.04.2024

Opoeteren is steeds meer in trek is bij toeristen en natuurliefhebbers om te wandelen en te fietsen. Ingesloten door verschillende natuurgebieden zoals het Nationaal Park Hoge Kempen, Bergerven én de Duinengordel is dat ook geen verwondering.

De Vlaamse overheid is al even bezig met plannen om de Bosbeekvallei en omgeving op te waarderen.  Samen met de administratie van de Stad Maaseik is er gewerkt aan plannen om de omgeving, ook in het centrum, nog natuurlijker en belevingsvoller te maken. Hier zijn ook onthardingsvoorstellen bij. 

Als stad willen we hierover overleg met de inwoners.  Zo ligt er bijvoorbeeld de vraag om het Bosbessenpleintje te ontharden.  Willen we dat?  Indien ja, op welke manier want we zouden er toch wel evenementen willen laten blijven plaatsvinden.

Wil je als bewoner van Opoeteren meedenken over de toekomst van dit prachtige en gezellige dorp, dan ben je welkom op ons participatiemoment op dinsdag 7 mei om 19 uur in OH De Riet (Schoolstraat 20).  Je kan je best aanmelden via www.maaseik.be/opoeteren-wandeldorp, dan weten we hoeveel mensen we mogen verwachten!


Burgemeesters voor een Drinkbare Maas

15.03.2024

Een topdag in onze stad. Na mijn collega van Rotterdam vorig jaar mocht ik, mocht onze stad (de eerste die lid werd in Vlaanderen) gastheer zijn van de 6de bijeenkomst “Burgemeesters voor een Drinkbare Maas”. Een enorm boeiende dag met mensen uit Frankrijk, Wallonië, Nederland en … onze buren. De gemeenten van het “Rivierpark Maasvallei” sloten vandaag aan. En verschillende andere Nederlandse Maasgemeenten, de Vlaamse Waterweg, Nederlandse Rijkswaterstaat, enkele Nederlandse Waterschappen. Eén dag om niet te vergeten, al was het maar dat iedereen deze middag tijdens de excursies “Maaseiknat” werd.


Neeroeteren – “Stefan Evertsplein” in de maak

02.02.2024

Nieuwbouw voor kinderopvang (zelfs met crèche!), academies, renovatie CC én natuurlijk ook plannen voor een nieuwe omgeving. Ook wat info over Plattenhof, Hoogstraat, Kermis, …

Op de informatieavond over de plannen omgeving gaven we aan de buurt én geïnteresseerden uitleg. We noteerden ook enkele bezorgdheden o.a. over verkeer en parkeren. Voor een aantal zaken hadden we al oplossingen én andere worden nog even bekeken. We hopen dan ergens in april de vergunningen te kunnen aanvragen.

Ik heb zelf even het ruimer kader gegeven. We wensen immers rond onze mooie omgeving, in het bijzonder beken (Bosbeek (Oeter), Witbeek) heel wat te doen. Ook Vlaanderen is al vele jaren bezig met het aanreiken van ideeën die natuur, waterbeheersing, toerisme en recreatie moeten verenigen. Zelf willen we ook de link maken van Langeren-Tösh naar Bergerven, het Nationaal Park. Ontwerper Frank Geunes deed goede voorzetten in het Vlaams dossier. Zo zoeken we de juiste plek voor een belevingspad naar het “Eilandje” zodat zwakke weggebruikers veiliger daar geraken omdat hier ook auto’s blijven rijden.

Depot én Buro Landschap sloegen de handen samen om over die link na te denken en kregen ook de opdracht om naar de omgeving te kijken van ons CC. Landschapsarchitect Pieter Daenen creëerde een mooi plein, dat ik op de infoavond al het “Stefan Evertsplein” noemde. Er komt heel wat groen. En de kinderopvang krijgt een speelruimte over de Witbeek.

De Plattenhof willen we ook inrichten, de bestaande “weide” zouden we willen omvormen tot een groene parking zodat we daar de verdwenen parkeerplaatsen compenseren. In overleg met de buurtbewoners werd afgesproken om een tijdelijke opstelling te proberen waarbij de straat halverwege wordt afgesloten zodat alles wel bereikbaar blijft maar geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer vroeg om de opening in het midden van de ventweg langs het Scholtisplein te sluiten, daar kunnen we dan ook enkele parkeerplaatsen extra voorzien. De ventweg zelf moeten we ook verder bekijken.

We noteerden ook veel klachten over de Hoogstraat, die inderdaad vaak een sluipweg is. We beloofden dit ook te monitoren, onderzoeken én te kijken voor oplossingen.

Voor alle duidelijkheid, de kermis in Neeroeteren blijft behouden. Op het plein vooraan blijft nog wat ruimte én de groenzone aan de Witbeek kan ingeruild worden voor de andere groene zones op de Borg én indien nodig dan stellen we zelfs ons voetbalplein ter beschikking.

Een dossier waar alle bevoegdheden, alle leden van het college en veel diensten “samenkomen” en super samengewerkt hebben. Omgeving, Jeugd, Toerisme, Cultuur, Verkeer, Werken, Milieu én Kinderopvang.


Wal – opgeruimd - toekomst speelomgeving – “Zandparking” (bericht aan de ouders van kleuters, lagere school)

01.02.2024

Onze historische wal is eigenlijk een pareltje. Waar wandelaars en toeristen kunnen genieten. Onze groendienst is er aardig ingevlogen. DANK aan hen én collega Edgard Stijven bevoegd voor werken. De grote bomen moesten dringend aangepakt. Op de schuine helling zijn ook de zakjes hondenpoep en ander vuil opgeruimd. (*)

En er zijn nog plannen. Kleinere, opnieuw inzaaien ook met bloemenzaad, proberen in de vroegere bedding een speelomgeving te creëren waarvoor o.a. collega Ann-Sofie Custers bevoegd voor jeugd bezig is. Grotere, er lopen nog altijd onderhandelingen over een RUP (“Ruimtelijk Uitvoeringsplan) om de overeenkomsten die vorige legislatuur werden afgesloten proberen uit te voeren.

Dan de situatie van de vroegere stelplaats van “De Lijn”, ondertussen bekend als de “zandparking”, die inderdaad in slechte staat is. Ik richt me hier nu ook speciaal naar de ouders van de kleuter- en lagere school daar. U ontving van de coördinerend directeur een mail met een boodschap hierover en de mededeling : “De stad kon helaas niet ondersteunen”.

Deze gronden zijn NIET van de stad. Ze zijn van "De Lijn". “Deze had ze enkele jaren geleden zelfs willen afsluiten. Vanuit het college zijn we toen tussengekomen én mocht dit verder tijdelijk gebruikt worden. Er mogen eigenlijk geen werken gedaan worden én wij als stad mogen dat op vreemde eigendom eigenlijk sowieso niet. Er wordt wel dus wel aan een RUP gewerkt wordt en we willen daar zeker proberen een kiss&ride in te krijgen. Daarover moeten we verder met "De Lijn" onderhandelen, maar ook met een projectontwikkelaar waarmee “De Lijn” een overeenkomst sloot om daar “beperkt” wat wonen te realiseren in de “hoek”. Van het bestuur van de school verneem ik dat ze toch een aannemer hebben aangesproken om de putten te vullen én zo de plassen wat tegen te gaan.

(*) Extra info: Eén linde is erg diep “terug genomen”. Dit was nodig omdat onze expert zag dat de kruin afgestorven was. Er is gekeken naar gezond hout, ter hoogte van die plaats zat nog een kleine zijtak waar er tot op heden nog voldoende botten aanwezig zijn. We hopen dat we deze boom zo nog kunnen laten staan. Het gevaar op vallende dode takken is gelukkig geweken.


Groen licht voor de riolering in de "Hei"

25.01.2024

Schepen Edgard Stijven: "Na heel wat onderhandelingen, zelfs ook met het Agentschap Natuur en Bos, konden we eindelijk dit dossier afronden. De gemeenteraad keurde nu het plan én bestek voor de uitbreiding riolering Grotlaan, Beukenlaan, Merelstraat en Beesbosweg goed. Het is een gecombineerd project tussen Fluvius, de Watergroep en de Stad Maaseik van meer dan 2 miljoen euro. Door subsidies bedraagt het aandeel van de stad ongeveer 180.000 euro.

De volledige heraanleg van de wegenis is voorzien voor de Grotlaan, Beukenlaan, Merelstraat en Beesbosweg. Ook wordt er een nieuwe aanleg van regenwaterafvoer (rwa) en riolering (dwa) voorzien. De bestaande grachten worden geherproflieerd. Er worden 2 pompstations voorzien worden enerzijds in de grotlaan en anderzijds in de Beukenlaan. Tevens wordt er voorzien in nieuwe boomstructuren in de Grotlaan, Merelstraat en Beukenlaan."

De volgende stappen zijn om de omgevingsvergunningen aan te vragen en de offertes van de aannemers af te wachten. We hopen daar snel te kunnen starten.


Sloop oud ziekenhuis en rusthuis - nabestemming.

21.01.2024

De sloopwerkzaamheden starten op 19 februari en zullen ongeveer 29 weken duren. De sloop zal gefaseerd verlopen zodat de hinder beperkt is en de veiligheid gegarandeerd is. De aannemer start met de afbraak van het oud rusthuis. Op 29 januari 2024 om 19u30 organiseert de stad een informatievergadering voor de buren in het WZC.

Als stad investeren we 1,28 miljoen euro om de site te slopen. Omdat de sloop op een duurzame en circulaire manier zal gebeuren, kan de stad ook rekenen op een Vlaamse subsidie van 558.000 euro.

Deze site van 1,7 hectare zal omgetoverd worden tot een parkzone met (groene) parking. We willen in deze zone ongeveer 120 parkeerplaatsen behouden, ook voor bewoners in die regio. Het is de bedoeling om een groene ontmoetingsplek te creëren voor onze inwoners, met zachte verbindingen voor fietsers en voetgangers. Er verdwijnt op die manier ook heel wat verharding in onze binnenstad.

Op de foto het team dat aan dit dossier werkte. Collega Ann-Sofie, bevoegd voor overheidsopdrachten, die heel veel werk en tijd in de bestekken heeft gestoken, collega Edgard, bevoegd voor werken die mee adviseerde en gaat opvolgen. En wat omgeving en ruimtelijke ordening betreft mocht ik mijn steentje bijdragen. Over dat laatste zal je nog meer horen de komende tijd.


Waarom procederen wij - verdediging van de belastingbetaler. De klacht – waarover gaat het eigenlijk?

06.01.2024

Belangrijkste vraag, WAAROM procederen wij?

De bouw op Kloosterbempden kent heel wat gebreken en problemen. Bijna anderhalf decennium is daarover geprocedeerd.  De architecten, studieburelen én de aannemer betaalden uiteindelijk na een dading een beperkte vergoeding  (700.000 euro).   De kosten voor de renovatie, aanpassingen (aan de winkels en vooral appartementen) bedragen echter meer dan 2 miljoen euro.

Als mede-eigenaar (de parkeergarage is helaas van het AGB/stad, ik heb dat in 2005 willen tegenhouden) hebben wij een aandeel.  De VME duwt nu ook heel wat kosten waar wij eigenlijk niets mee te maken hebben in onze richting. Ik merkte op (én doe dat straks al bijna 16 jaar!) dat de basisakte niet klopt (eigenlijk zelfs stinkt).  De eigenaars betalen zo bijvoorbeeld 2 euro per maand aan het AGB voor een parking/garagebox in de parkeergarage. Wij krijgen dus eigenlijk niets voor onze investeringen, kosten én nu wordt door die andere eigenaars gevraagd om ook nog eens de aanpassingen aan de winkels én appartementen te betalen.

Dat onevenwicht moet hersteld worden én helaas moesten we hiervoor een gespecialiseerd advocaat aanstellen (én dat mag zonder overheidsopdracht!).  Dit dus om te vermijden dat het AGB (of onrechtstreeks de stad én dus de belastingbetaler) nog meer moet gaan betalen voor de parkeergarage! We stelden ook een landmeter/schatter aan in dit kader (én dit met overheidsopdracht, we passen de wetgeving wel degelijk toe).

De KLACHT.

De CD&V, die nochtans al op de hoogte is van dat besluit in juni vorig jaar!!!, diende nu een klacht in bij de gouverneur.

Er is inderdaad vergeten het besluit van het directiecomité voor te leggen aan de Raad van Bestuur ter bevestiging.  Ik heb dat trouwens toen zij me daarop wezen dat in de vergadering december ook onmiddellijk toegegeven.  De administratie heeft het dan eind vorig jaar klaargemaakt als agendapunt én het komt nu op de volgende Raad van Bestuur.  Een drama, een grote fout is dat zeker niet.  De gouverneur zal natuurlijk opmerken dat beslissingen waarvan de Raad kennis moet nemen, of moet bevestigen sneller moeten volgen.

De andere klachten kloppen totaal niet én CD&V had zich beter eens bevraagd bij onze administratie of bij mensen die iets kennen van de regelgeving. 

De aanstelling van een advocaat in het kader van een procedure is NIET onderhevig aan de Wetgeving Overheidsopdrachten.  Een bestuur kan daar kiezen voor een gespecialiseerd bureau (uiteraard wordt en werd daarvoor wel onderzoek gedaan én wordt er ook gekeken naar de “prijs”). Speciaal voor CD&V, die misschien ook meelezen, de verwijzing naar de wetgeving: “Art. 28 §1, 4° van de overheidsopdrachtenwet.”

Budgetten worden altijd aangepast, verschoven én niet alles kan of wordt voorzien, zeker niet dat je moet processen. We gebruiken ook het nieuw logo “Watermerk” voor al onze organisaties. Nu melden dat het AGB niet autonoom is op basis van briefpapier.  Een beetje serieus blijven a.u.b.? 

En de laatste klacht dat de Raad zich niet kon uitspreken over deze situatie.  Alle raadsleden van CD&V weten al meer dan een half jaar dat die beslissing genomen werd én er waren al 5 of misschien zelfs 6 Raden van Bestuur die altijd eindigen met mijn vraag: “is er nog iets dat jullie willen bespreken?”  Zou men gewacht hebben op het verkiezingsjaar?


2024, 366 dagen voor geluk, creativiteit, gezondheid in onze mooie stad.

02.01.2024

Alle beste wensen hiervoor van onze mandatarissen. En ook van ons voltallig bestuur, een team van 35 personen dat maandelijks overlegt over onze stad en samen met andere partijen beslissingen neemt die nodig zijn. Wil je dat team komen versterken, meedenken, … dan horen we dat graag.
Belangrijk weetje: Gans ons team, jawel AL onze huidige mandatarissen, hebben zich al geëngageerd om in oktober op te komen en terug kandidaat te zijn om onze stad te besturen. Op de foto van links naar rechts achter mij: Patrick, Mia, schepen Ann-Sofie, Jaak, schepen Edgard, Dominique B., Sara, Wim (voorzitter), Elke (fractieleider) en Dominique D


Geldautomaten – geen taak van een gemeente, stad – wel ervoor zorgen dat er (voldoende en bereikbare) blijven.

29.11.2023

We weten dat een aantal mensen niet makkelijk digitaal kunnen werken, we weten dat voor een zeer beperkt aantal zaken cash nog handig is (dus liefst niet voor grote betalingen in het zwart want dan is strijdig met ons systeem van sociale zekerheid en financiering van de overheid of uiteraard niet voor illegale zaken). Dus zijn (bereikbare) geldautomaten nog nodig. Daarover zijn ALLE politieke partijen het in de gemeente eens.

Het is een algemeen standpunt van ALLE gemeenten in Vlaanderen dat het uitbaten van geldautomaten wel GEEN TAAK is van een GEMEENTE. Overigens vindt de enige gemeente die dit deed dat zelf ook, als ik de media lees.

Er is trouwens ook een serieus prijskaartje. Los van wat mensen zouden moeten betalen én wat mogelijk een uitbating, onderhoud zou kosten, is al sprake van 130.000 tot 150.000 euro voor slechts een beperkt aantal jaren.

We hadden in Maaseik herhaaldelijk overleg met Batopin, de neutrale aanbieder (én ook verschillende banken!). Zie hierover eerdere berichten. In dat laatste overleg, werd beloofd dat men zou zoeken naar een goede oplossing én twee locaties (één voor de deelgemeente Maaseik én eentje voor onze Oeterdorpen).

Recent werden er afstandsregels bepaald door de Minister van Financiën Van Peteghem. We gaan opnieuw in overleg met Batopin (en banken) om te kijken wat er voor Maaseik uit de bus komt.

Voor Maaseik zelf is er een voorstel. Als dat vergund raakt en geplaatst wordt, dan zullen in de historische stad ALLE geldautomaten, alvast zeker bij de klassieke grootbanken, verdwijnen.

Hier en daar lezen we dat er eentje geëist wordt in Opoeteren (én ook wat leugens hierover helaas). Ik weet op dit moment niet waar men er nog zal plannen. Ik weet wel dat we niet alleen over Opoeteren moeten spreken. Waarom dan niet over Dorne. De afstand Dorne-Opoeteren of Dorne-As is bijna identiek als deze van Opoeteren-Neeroeteren. En waarom kijkt men dan niet naar Voorshoven, Aldeneik, … Ja, leg de meetlat maar eens op de kaart.

In elk geval wij en ook andere gemeenten gaan dat niet doen. We beginnen ook geen supermarkt, bakkerij, … in alle woonkernen. We krijgen al genoeg extra taken van Vlaanderen (zonder geld), laat ons de (kern-)taken die we hebben maar proberen goed te doen!

Pleiten voor goede oplossingen deden we al en … blijven we doen!